PŘEČTĚTE SI

Zde naleznete cestopisy ze zájezdů, zajímavé články o sboru a různá vyprávění ze sborového života.

Cestopisy 

Články

MOTÝLI ŠUMPERK, dětský pěvecký sbor

Tomáš Motýl, sbormistr a spoluzakladatel sboru (2012)

Šumperský dětský sbor, dnes nazývaný také Motýli Šumperk, má za sebou více než padesát let činnosti. Pominu důvody i okolnosti jeho vzniku a zaměřím se na to, co dnes přináší dětem, které jej navštěvují. Zakladatel sboru, můj otec Alois Motýl, se kdysi zmínil, že sbor vnímá jako vlídnou zahradu uprostřed ne zcela vlídného okolního světa, která je zde proto, aby svým zpěváčkům umožnila prožít dětství naplněné pěknými vztahy a dobrým pocitem z výsledků nikterak snadné práce. Tento záměr pozvolna docházel naplnění a lze říci, že v každém z mnoha období sborové historie všechny generace zpívajících dětí tuto snahu silně pociťovaly. Dnes, kdy máme možnost setkávat se s představiteli všech sborových generací, opakovaně slýcháme názor, že členství ve sboru bylo pro jejich pohled na svět, formování morálních a etických zásad i předpoklady k pozdějšímu profesnímu uplatnění zcela zásadní.

Proč tomu tak je? Vždy se nám příčila lidská nevraživost, závistivost, snaha ubližovat. Neschopnost dohodnout se, sledovat pouze osobní zájem, nedostatek ohleduplnosti. Snažili jsme se dětem vysvětlovat, že spolu mohou vycházet tak, aby se v tomto společenství cítily dobře. Práce v pěveckém sboru předpokládá určitou míru trpělivosti, schopnosti dlouhodobě se soustředit, nezbytnost objevit v sobě a projevit energii. Nezbytná je schopnost sebezapření, mají-li se osobní zájmy jednotlivce přizpůsobit zájmům celého sboru. Děti v sobě vždycky tyto vlastnosti dokázaly nacházet, což přinášelo stále vzrůstající interpretační úroveň, z ní vyplývající úspěchy a posléze pocit z dobré práce, která přináší výsledky. Každá z po sobě jdoucích generací sborových dětí dokázala tyto schopnosti o kousek rozvinout a pozvednout na vyšší úroveň.

Pěvecká úroveň sboru není exaktně měřitelná. Nicméně sbor je dnes považován za jedno z nejlepších dětských pěveckých seskupení této republiky a také jeho mezinárodní renomé je značné. Vážíme si toho při plném vědomí, že tato skutečnost byla podmíněna půl stoletím každodenní práce stovek dětí, ochotou a obětavostí jejich rodičů i pochopením těch, kteří měli vliv na utváření podmínek pro sborovou práci. Je zde však něco, čeho si považujeme ještě daleko více. Děti, které postupně projdou třemi přípravnými odděleními a posléze stanou v řadách koncertního sboru, tvoří pozoruhodné společenství, které svým vystupováním, kreativitou, společenskou úrovní a schopností špičkové interpretační přípravy vzbuzuje obdiv a úctu svého okolí. Považujeme za mimořádnou výsadu i potěšení, že se s takovými dětmi můžeme setkávat, pracovat s nimi, cestovat a koncertovat. Jsme také přesvědčeni, že léta, která děti v tomto prostředí stráví, jsou podstatným vkladem do jejich budoucího života, vkladem mnohem širším, než by se z povrchního pohledu na "pouhé" sborové zpívání mohlo zdát.

Vše, o čem píšu, přinášel do sboru jeho zakladatel, můj otec, aniž by si tyto věci pojmenovával a byl schopen je teoreticky rozebírat. Prostě takové bylo jeho cítění i uvažování. Snad se mi podařilo tuto nepsanou filosofii převzít a nést dále.


TOMÁŠ MOTÝL: ZAHRADA (2012)

Knihu s názvem Zahrada napsal Tomáš Motýl a k 50. výročí sboru. Popisuje v ní svým vypravěčským nadáním sborovou historii, každodenní dění i zvyklosti během soustředění, zkoušek, koncertů nebo zájezdů Šumperského dětského sboru.


TOMÁŠ MOTÝL: PROCHÁZKA ZAHRADOU (2022)

Při příležitosti 60. výročí sboru vycházejí dva díly Procházky zahradou: obrázky a povídání z historie Šumperského dětského sboru.

PROCHÁZKA ZAHRADOU 1. díl
Obrázky a povídání z historie Šumperského dětského sboru od první zkoušky do celostátní soutěže v Havířově.

PROCHÁZKA ZAHRADOU 2. díl
Obrázky a povídání z historie Šumperského dětského sboru od soustředění v Lipové do zájezdu Hranice, Štramberk, Luhačovice.

Knihy jsou zakoupení na emailu motyli@spk.cz.
Cena za dva díly 600 Kč, jeden samostatný díl 350 Kč.

Milí případní čtenáři Procházek Zahradou,
povídání o historii sboru ilustrované fotografiemi i jinými dokumenty přichází na svět prozatím dvěma částmi. Obsáhly dobu mezi léty 1962 a 1980. Bude-li mi dáno, čekají nás ještě další tři díly uzavřené rokem 2017, který byl také závěrečným rokem mého sborového působení. Předpokládám, že zájemci napřímí svou pozornost zejména k období, jež souzní s jejich sborovým životem. Aniž bych chtěl svému dílku dělat reklamu a zvyšovat jeho prodejnost, snažím se upozornit, že vedle všelikých příhod, na nichž jste se podíleli, knížky obsahují pasáže obecnější, popisující mnohá zákoutí sborového zákulisí. Těchto zákoutí je velmi mnoho a do jednoho dílu Procházek Zahradou by se všechna nevešla. Snažím se je proto spravedlivě rozdělit do všech pěti částí. Podle mého soudu popisují věci zajímavé a ve svém souhrnu poskytují obraz o celém sborovém dění. Doporučuji proto neomezit se pouze na části, které souznějí s léty vašeho členství, ale dopřát si celého kompletu. Věřím, že nebudete litovat. To vám taky srdečně přeji. Pozdravení Tomáš.

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz