O SBOR SE STARAJÍ

Sbormistr

Helena Stojaníková

V Šumperském dětském sboru strávila 12 let jako zpěvačka. Studovala muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2005 působí v Šumperském dětském sboru jako sbormistr. Navazuje na vlastní sborové zkušenosti a přejímá od Tomáše a Aloise Motýlových dlouholetou filozofii práce s dětmi, podle níž je dítě tvůrčím partnerem, nikoliv prostředkem k realizaci sbormistra. V letech 2005-2017 se vedle Tomáše Motýla podílela na práci s dětmi v přípravných odděleních i na vedení koncertního sboru. Od roku 2017 je sbormistrem všech přípravných oddělení i koncertního sboru, se kterým v posledních letech úspěšně absolvovala mezinárodní soutěže v Preveze, Barceloně, na Maltě a v norském Bergenu.
Je členkou Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. Spolupořádá regionální přehlídku dětských pěveckých sborů Zlatá lyra Šumperk.
V roce 2016 jí byla udělena cena Sbormistr junior Unií českých pěveckých sborů. 


Tomáš Motýl

Bývalý (a zakládající) člen sboru, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Se sborem pracuje od roku 1976, kdy začal získávat první zkušenosti pod vedením svého otce Aloise Motýla, zakladatele sboru. Další cenné poznatky přinesla spolupráce s ostatními dětskými sbory a jejich sbormistry, zejména Milanem Uherkem a hudebním skladatelem Miroslavem Raichlem. Samostatně vedl sbor od počátku devadesátých let. V minulosti byl pořadatelem sedmi ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů "Krajina zpěvu" v Šumperku, v současnosti je lektorem národních seminářů pro sbormistry dětských sborů a člen porot národních soutěží těchto sborů, člen Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. Těžiště práce však spočívá v péči o vlastní sbor, a to nejen v oblasti interpretace. Jde také o přípravu další náplně volného času sborových dětí tak, aby se ve svém sboru cítily dobře a mohly zde zažít mnoho zajímavého i užitečného.
V roce 2017 ukončil aktivní sbormistrovskou kariéru a zůstává nadále v roli poradce. 


Klavírní spolupráce

Petr Vočka
Studoval muzikologii na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a hudební výchovu a klavírní hru na fakultě pedagogické téže university. Příležitostně spolupracoval s několika komorními soubory. Společně s recitátorkou Terezou Karlíkovou se opakovaně zúčastnil Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (dvakrát první místo v českém kole, 2. a 3. místo v mezinárodním kole). V letech 2007–2011 spolupracoval s Ensemble Damian a Dětskou operou Olomouc. Dva roky spolupracoval s dětským sborem Arietta Mohelnice, od roku 2014 je pianistou dětského sboru Motýli Šumperk. V rámci pedagogického působení na ZUŠ v Šumperku založil a organizoval celostátní Soutěž v interpretaci koncertního melodramu pro žáky literárně dramatického oboru základních uměleckých škol.

JANA RISTOVSKÁ 
Je absolventkou konzervatoře ve slovenském městě Žilina. V průběhu studia absolvovala s výborným umístěním řadu soutěží včetně mezinárodních. Od roku 1987 působí jako učitelka klavírní hry na hudební škole v Šumperku, kde také započala její spolupráce s dětským sborem. Pro sbor představuje jednak mimořádně citlivou a pohotovou hudební partnerku, jednak člověka, který je vždy ochoten pomáhat všude tam, kde to náročný sborový provoz vyžaduje.   


Zakladatel sboru

Alois Motýl (*1929  2013)

Narodil se 3. září 1929 v Želechovicích nad Dřevnicí, obci nedaleko Zlína, do rodu varhaníků želechovického kostela. Jeho příslušníci usedali ke zdejším varhanám donedávna nepřetržitě od roku 1890. V letech 1943–1948 studoval na Brněnské konzervatoři hru na varhany a klavír. Po studiích ještě získával hudební a pedagogické vzdělání u Viléma Petrželky, Jaroslava Kvapila a Josefa Blatného. Počátkem roku 1949 nastoupil na tehdejší hudební školu v Šumperku jako učitel klavírní hry. Do poloviny šedesátých let byl sbormistrem Pěveckého sdružení šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl Šumperský dětský sbor. Poté, až do června 2012, působil jako hlasový pedagog tohoto tělesa, což představuje nepřetržitou práci v trvání rovných padesáti let. Pod jeho vedením se sbor v krátké době rozvinul do podoby mezinárodně respektovaného tělesa. Ve sborových řadách se vystřídalo více než dva tisíce malých zpěváků ovlivňovaných jeho pílí, obětavostí i osobitým humorem. Mnozí z nich se pravidelně rádi vracejí a projevují svou stálou sounáležitost.

Podobně působil na několik generací sbormistrů dětských sborů v celé České republice. Spolu s mnoha dalšími přáteli tohoto okruhu byl účasten neformálního hnutí, jež usilovalo o co nejtěsnější spolupráci mezi dětskými sbory, jejich vedením i spřízněnou obcí hudebních skladatelů.

V roce 1989 obdržel významnou Cenu Františka Lýska, v roce 2004 pak Cenu Bedřicha Smetany. Obě ocenění udělila Unie českých pěveckých sborů. Alois Motýl byl rovněž významným organizátorem hudebního života v Šumperku i okolí. Od roku 1968 každoročně pořádal přehlídku dětských pěveckých sborů regionu Zlatá lyra. V roce 1974 založil Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který od roku 2015 nese jméno svého zakladatele – Preludium Aloise Motýla. V letech 1989–2001 proběhlo sedm ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů Krajina zpěvu. Všechny tyto počiny z jeho nápadu i přičinění. Také na základě uvedených skutečností byla práce Aloise Motýla ohodnocena dalšími významnými oceněními: V roce 1994 uděleno čestné občanství města Šumperka, 2009 pak Cena ministra kultury za neprofesionální umění v oboru dětský sborový zpěv, 2010 Cena osobnost roku Olomouckého kraje v oblasti kultury.

Alois Motýl zemřel 15. září 2013. Jeho odchod pociťujeme jako velkou ztrátu odbornou i lidskou.

Adventní koncert v Želechovicích
Adventní koncert v Želechovicích
Soustředění na Švagrově, 1997
Soustředění na Švagrově, 1997
Oslavy 50. výročí sboru, 2012
Oslavy 50. výročí sboru, 2012

Kontakt

Motýli Šumperk
Komenského 9
787 01 Šumperk

telefon: +420 583 217 132
email: motyli@spk.cz